Příměstské tábory

Evropský sociální fond

Zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin na Březnicku

Rodinné centrum Pampeliška získalo pro období 1. 8. 2017 až 31. 7. 2020 finanční prostředky z ESF na pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin a realizuje následující projekt.

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 081/03_16_047/CLLD_16_01_036
Název výzvy: Výzva MAS PODBRDSKO – Prorodinná opatření I.
Název projektu CZ: Zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin na Březnicku
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007270
Zkrácený název projektu: Příměstské tábory v Březnici

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu rodiče a pečující osoby o děti do 15 let. Cílem projektu je prostřednictvím zajištění péče o děti v příměstských táborech v době školních prázdnin přispět ke slaďování pracovního a rodinného života, předcházet sociálnímu vyloučení osob a podpořit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Aktivity projektu

Hlavní aktivitou projektu je realizace série příměstských táborů s různou tématikou a odpovídajícím programem, která je rozdělena dle nabízených aktivit:

 • Dobrodružné – historická doba v českých zemích s důrazem na podbrdský region, konkrétní táborový příběh se bude každý rok měnit. Účastníci táborů budou zážitkovou formou procházet
  příběhem, který jim ukáže dobové reálie z tehdejšího života – děti vyzkouší řemesla, způsoby odívání, dobová jídla a zvyky, šerm a vojenství.
 • Divadelní – „Letní divadelní dílny“ – v průběhu týdne děti nacvičí divadlo, vyrobí kostýmy a rekvizity, naučí se rozmlouvadla a říkanky k procvičení správné výslovnosti, společné hry, závěrečné představení pro veřejnost.
 • Animák – animovaná tvorba, děti v průběhu tábora vymyslí a vyrobí vlastní animovaný film, který bude promítnut veřejnosti v letním kině. Seznámí se s technikou animace, každý den shlédnou a společně rozeberou jeden animovaný film, dozví se o tvůrcích filmu.
 • Kreativní a pohybové – kreativní tábory seznámí děti s různými výtvarnými technikami (batikování, linoryt, práce s recyklovanými materiály, street-art). V oblasti pohybových táborů bude
  věnována pozornost pobytu venku a v přírodě – týmové hry, cyklistika, in-line, bike a skate, turistika, orientace v přírodě.
 • Podzimní – hlavolamy, kvízy, společenské hry, procházky v přírodě a následně práce s přírodninami, výroba dekorací, exkurze na farmě.
  Aktivity budou realizovány jak ve vnitřním prostředí (herna RC, kulturní dům), tak venku (staré kluziště, zámecký a městský park). Děti budou mít zajištěn každodenní program vč. stravování a pitného režimu.

 

 

Dotace pro realizaci příměstských táborů je získána prostřednictvím MAS PODBRDSKO.